Bưu điện TP Cần Thơ tổ chức quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương (khóa XII)

Ngày 18/02/2016, Đảng ủy Bưu điện TP. Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt những nội dung cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khóa XII) và chỉ thị số 05-CT/TW đến toàn thể Đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Quang cảnh Hội nghị quán triệt Nghị quyết tại Bưu điện TP. Cần Thơ

Hội nghị đã quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến” “Tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết 06-NQ/TW  ngày 05/11/2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Bên cạnh đó, hội nghĩ cũng tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Kết quả học tập quán triệt được thể hiện qua bản thu hoạch nêu rõ nhận thức của cá nhân về các nội dung cơ bản của các Nghị quyết và những giải pháp có hiệu quả để tổ chức thực hiện các Nghị quyết và liên hệ  bản thân. Thông qua Hội nghị giúp cán bộ, Đảng quán triệt đầy đủ các nội dung của Nghị quyết. Qua đó vận dụng một cách cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị  góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Hội nghị.


MINH KHUYÊN


Phản hồi của bạn đọc

 
Họ tên:
Email:
Nội dung:
Mã bảo vệ:
MERBK3

Bài viết khác