Thành phố Cần Thơ

Hội nghị sơ kết giữa BHXH Cần Thơ và Bưu Điện Thành Phố Cần Thơ 7 tháng đầu năm Hội nghị sơ kết giữa BHXH Cần Thơ và Bưu Điện Thành Phố Cần Thơ 7 tháng đầu năm

Thực hiện kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 28/02/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ thực hiện chương trình hành động số 39-CTr/TU, ngày 19/07/2018 của Thành ủy Cần Thơ về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/05/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội; chương trình phối hợp số 4744/Ctr-BHXH-BĐVN, ngày 05/12/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bưu điện Việt Nam về tuyên truyền công tác thu BHXH tự nguyện, Bảo hiểm y tế của đối tượng tự đóng qua hệ thống Bưu điện;

>> Chi tiết
Có nên gửi tiết kiệm Bưu điện Không? Có nên gửi tiết kiệm Bưu điện Không?

Tiết kiệm Bưu điện là dịch vụ của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, được cung cấp tại các điểm giao dịch thuộc mạng lưới của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước và Pháp luật.

>> Chi tiết