Dịch vụ chuyển tiền nhanhI. Giới thiệu dịch vụ:

Dịch vụ chuyển tiền Bưu điện là dịch vụ chuyển phát tiền từ người gửi đến người nhận thông qua mạng bưu cục rộng khắp trên cả nước và liên minh chuyển tiền với nhiều tổ chức Bưu chính, ngân hàng và các công ty chuyển tiền trên khắp thế giới.

 1. Chuyển tiền trong nước:

•    Chuyển tiền nhanh: là dịch vụ chuyển tiền trong đó phiếu chuyển tiền được chuyển bằng phương thức điện tử

•    Thư chuyển tiền: là dịch vụ chuyển tiền trong đó phiếu chuyển tiền được chuyển bằng đường thư kết hợp (hoặc bằng) phương thức điện tử, cho phép khách hàng chuyển tiền với giá cước thấp.

 2. Chuyển tiền quốc tế: là dịch vụ chuyển tiền trong đó phiếu chuyển tiền được trao đổi giữa Bưu chính Việt Nam với Bưu chính các nước và các nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền quốc tế (Bưu chính các nước Pháp, Mỹ, Malaysia, Singapore, Bỉ, Trung Quốc, Séc, Slovakia, Latvia, Azecbaijan, Lào, Pháp, Hàn Quốc, Belarus, Nhật, Thụy Sỹ, Thái Lan, Philippin, Ba Lan; Ngân hàng BangKok Thái Lan; công ty chuyển tiền quốc tế Western

Các tiêu chí hàng đầu phục vụ khách hàng:
+    Thủ tục gửi/ nhận tiền đơn giản, thuận tiện
+    Chuyển tiền nhanh chóng, chính xác, an toàn 
+    Phạm vi cung cấp dịch vụ rộng khắp
+    Thời gian phục vụ linh hoạt

II. Đặc điểm dịch vụ:

1. Mức tiền gửi

Mức tiền gửi tối đa cho mỗi phiếu chuyển tiền do Bưu điện qui định và công bố tại các điểm cung cấp dịch vụ.

a.Mức tiền gửi:

Không giới hạn mức tiền gửi đối với tất cả các điểm cung cấp dịch vụ

b. Mức tiền trả:

- Tại các bưu cục cấp 1,cấp 2 trong cả nước và bưu cục cấp 3 thuộc Bưu điện thành phố Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh: không giới hạn mức tiền trả.

- Tại các bưu cục cấp 3 thuộc các Bưu điện tỉnh, thành phố khác: giới hạn mức tiền trả là 50.000.000 đồng (năm mưới triệu đồng).

- Tại các điểm BĐ-VHX: giới hạn mức tiền trả là 20.000.000 (hai mươi triệu đồng).

- Khách vãng lai: giới hạn mức tiền gửi và trả là 50.000.000 (năm mươi triệu đồng).

 2. Thời hạn hiệu lực của phiếu chuyển tiền

Thời hạn hiệu lực của phiếu chuyển tiền là 12 tháng kể từ ngày phiếu chuyển tiền được phát hành. Hết thời hạn này, nếu Bưu điện không trả được tiền cho người nhận và cũng không hoàn lại được tiền cho người gửi thì phiếu chuyển tiền hết hiệu lực và số tiền gửi được coi là vô thừa nhận.
Thời hạn trả tiền của phiếu chuyển tiền
a. Thời hạn trả tiền của phiếu chuyển tiền là thời hạn lưu giữ phiếu chuyển tiền tại bưu cục trả tiền. Thời hạn trả tiền được qui định như sau:
- Đối với Thư chuyển tiền: 2 tháng kể từ ngày phát hành Thư chuyển tiền.
- Đối với Chuyển tiền nhanh: 15 ngày kể từ ngày phát hành Chuyển tiền nhanh.
b. Hết thời hạn trả tiền, nếu không trả được tiền cho người nhận, phiếu chuyển tiền được chuyển hoàn để trả lại tiền cho người gửi.

3. Dịch vụ cộng thêm

- Nhận tiền tại địa chỉ (NĐC) là dịch vụ Bưu điện nhận gửi tiền tại địa chỉ của người gửi tiền.
- Trả tiền tại địa chỉ (TĐC) là dịch vụ Bưu điện trả tiền tại địa chỉ của người nhận tiền.
- Báo trả (BT) là dịch vụ Bưu điện thông báo bằng thư, bằng điện thoại, tin nhắn… cho người gửi biết đã trả tiền cho người nhận.
- Trả tận tay (TT) là dịch vụ Bưu điện phát giấy mời và trả tiền đích danh cho người được người gửi chỉ định nhận tiền.
- Lưu ký (LK) là dịch vụ Bưu điện giữ lại phiếu chuyển tiền và giấy mời tại bưu cục trả tiền để người nhận chủ động đến nhận tiền.
Khách hàng có thể sử dụng một hoặc nhiều dịch vụ cộng thêm nêu trên nếu các dịch vụ đó không loại trừ nhau.

4. Chỉ tiêu thời gian

Chỉ tiêu thời gian: áp dụng cho dịch vụ Chuyển tiền nhanh:
+ Thời gian toàn trình của phiếu Chuyển tiền nhanh được quy định như sau:
- Ngân phiếu chấp nhận tại các bưu cục chuyển đến trả tại thành phố Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh không quá 12h (không kể thời gian ban đêm). 
- Ngân phiếu chấp nhận tại các bưu cục chuyển đến trả tại trung tâm các tỉnh, thành phố khác trong toàn quốc chậm nhất không quá 24h (không kể thời gian ban đêm).
- Ngân phiếu chấp nhận tại các bưu cục chuyển đến trả tại các địa bàn còn lại chậm nhất không quá 48h (không kể thời gian ban đêm).