Bưu phẩm Bưu kiện

I. Bưu phẩm gồm:

-      Thư, Bưu thiếp (gọi tắt LC): Là bản chữ viết, sao hoặc in mang nội dung thông tin riêng giữa người gửi và người nhận. Thư được bỏ trong phong bì dán kín và được bảo đảm bí mật theo quy định của hiến pháp. Khối lượng tối đa 2kg. Không chứa đựng vật phẩm, hàng hoá

-       Ấn phẩm: Là các bản chữ viết, bản in hoặc trên những vật liệu thường dùng cho ấn loát (In sách báo, tranh ảnh) và được in hoặc sao chụp thành nhiều bản giống nhau, không có tính chất thông tin riêng khi gửi được gửi trần hoặc để ngỏ. Khối lượng tối đa 5kg.

-       Học phẩm dùng cho người mù: Là những bản in chữ nổi, hoặc viết bằng chữ nổi cho người mù để ngỏ và bằng giấy đặc biệt dùng riêng cho người mù. Các phương tiện ghi âm cho người mù do trường dành riêng người mù hoặc hội người mù gửi. Khối lượng tối đa 7kg.

-       Gói nhỏ (gọi tắt là AO): Là gói đựng vật phẩm hàng hoá nhưng có tính chất thông tin riêng. Khối lượng tối đa 2kg.

-       Túi M: Là túi đặc biệt chứa báo, tạp chí, sách vở, ấn phẩm của 1 người gửi cho cùng 1 người ở một địa chỉ. Khối lượng tối đa 30kg/túi.

II. Bưu kiện gồm

- Bưu kiện thường là những kiện hàng nặng đựng vật phẩm hàng hoá

- Bưu kiện cồng kềnh là bưu kiện có hình thức hay nội dung đặc biệt hoặc không thể xếp chung cùng các bưu kiện khác, hoặc đòi hỏi cách thức bảo vệ riêng.

- Khối lượng: Khối lượng tối đa cho mỗi Bưu kiện là: 31,5kg. Nếu vật phẩm không thể tách rời ra được có thể chấp nhận vượt mức quy định nhưng không quá 50kg.

- Kích thước bưu kiện: Kích thước lớn nhất (áp dụng cho cả Bưu kiện cồng kềnh): ≤1,5m đối với một chiều kích thước bất kỳ hoặc ≤ 3m đối với tổng chiều dài + chu vi không đo qua chiều dài đó. Kích thước nhỏ nhất với một mặt kích thước không nhỏ hơn 90mm x 140mm ± 2mm.

Khối lượng tối đa cho mỗi Bưu kiện gửi ra nước ngoài là: 31,5kg. Trừ một số nước có khối lượng bưu kiện dưới mức hoặc trên mức quy định này thì thực hiện theo thông báo của Tổng công ty Bưu điện  Việt Nam.

Dịch vụ Bưu phẩm, Bưu kiện trong nước và ngoài nước được chấp nhận gửi đi theo các đường thuỷ, bộ và hàng không                              

Nếu khách hàng gửi theo lô (bao gồm từ 2 bưu gửi trở lên) , khối lượng tối đa của 1 lô là 1 tấn (khối lượng thực), 350kg (khối lượng quy đổi).

III. Các dịch vụ cộng thêm:

Dịch vụ Phát hàng thu tiền (COD):  Người gửi có thể sử dụng dịch vụ kèm với các dịch vụ Bưu chính để ủy thác cho Bưu điện thu hộ một khoản tiền của người nhận khi ủy thác cho Bưu điện thu hộ một khoản tiền của người nhận khi phát bưu gửi (hàng hóa) và chuyển trả khoản tiền đó cho người gửi.

Dịch vụ phát đồng kiểm: Được sử dụng kèm với các dịch vụ Bưu phẩm ghi số, Bưu kiện, Bưu chính ủy thác, Phát hàng thu tiền. Bưu điện sẽ thực hiện đồng kiểm số lượng sản phẩm trong bưu gửi khi nhận gửi và khi phát căn cứ theo biên bản giao nhận do người gửi cung cấp, lấy dấu xác nhận của cơ quan, tổ chức nhận nếu người gửi yêu cầu.

Dịch vụ Bưu gửi ghi số (bảo đảm): bưu gửi được theo dõi bằng số hiệu riêng, được ghi chép hoặc lưu lại trong quá trình khai thác để truy tìm khi cần thiết.Tất cả các bưu phẩm được sử dụng dịch vụ này.

Dịch vụ Khai giá
  - Dịch vụ khai giá là dịch vụ mà người gửi BPBK kê khai giá trị bưu gửi, hàng hoá lúc ký gửi. 
  - BPBK sử dụng dịch vụ khai giá được bao hiểm nội dung đối với các giá trị do người gửi đã khai.
  - BPBK gửi khai giá phải được khai đúng với giá trị thực tế và không được vượt quá mức tối đa do DNCCDV qui định cho mỗi BPBK.

Dịch vụ Máy bay
  - Bưu phẩm, bưu kiện được chuyển bằng đường bay theo yêu cầu của khách hàng.
  - Trên bưu phẩm, bưu kiện có dán nhãn hay đóng dấu "Máy bay" (Par Avion, By Airmail).
  - Phụ cước máy bay thu theo nấc khối lượng bưu phẩm, bưu kiện.
  - Kích thước: tối đa 110mm x 220mm với sai số 2mm. Kích thước tối thiểu: như bưu thiếp

Dịch vụ Lưu ký
  - Dịch vụ lưu ký là dịch vụ giữ lại BPBK tại Bưu cục phát để người nhận trực tiếp đến nhận trực tiếp tại Bưu cục.
  - Trên bưu phẩm, bưu kiện, phần địa chỉ chỉ cần ghi chữ "Lưu ký" và tên Bưu cục phát. 
  - Nếu gửi đi nước ngoài phải ghi chữ Poste Restante. 
  - BPBK được giữ tại Bưu cục phát trong thời hạn 60 ngày để người nhận có tên trên BPBK đến nhận và phải trả cước phát lưu ký.

Dịch vụ Báo phát
  - Dịch vụ báo phát là dịch vụ mà nhà cung cấp dịch vụ báo cho người gửi thông tin về phát BPBK
  - Dịch vụ này do người gửi yêu cầu sử dụng tại thời điểm khi ký gửi BPBK.
  - Sau khi phát BPBK cho người nhận, giấy báo phát được chuyển trả cho người gửi bằng đường thư
  - Dịch vụ báo phát chỉ dùng cho BP A, BP ghi số, BP khai giá và BK các loại.

Dịch vụ Phát tại địa chỉ người nhận
  - Dịch vụ phát BPBK tại địa chỉ nhận là dịch vụ mà người sử dụng dịch vụ yêu cầu DNCCDV đem phát BPBK một lần hay thường xuyên tại điạ chỉ nhận do mình đề nghị, trừ các loại BP được phát tại nhà.

Dịch vụ Phát tận tay
  - Dịch vụ phát tận tay là dịch vụ mà người gửi yêu cầu DNCCDV phát đúng tận tay cho người nhận có họ tên, địa chỉ ghi trên BPBK.
  - BPBK sử dụng dịch vụ phát tận tay được phát đến người nhận hai lần đầu. Nếu không phát được tận tay người nhận mà người gửi không yêu cầu gì thì hoàn trả lại người gửi.
  - Dịch vụ phát tận tay chỉ dùng cho các loại BP ghi số, BP khai giá và BK các loại.

Dịch vụ Phát nhanh
  - Dịch vụ phát nhanh là dịch vụ mà người gửi yêu cầu Bưu cục phát phải tổ chức phát BP hoặc giấy mời lĩnh BPBK ngay khi BPBK đến Bưu cục.
  - Tất cả các loại BPBK đều có thể sử dụng dịch vụ này.

Dịch vụ Chấp nhận tại địa chỉ theo yêu cầu
  - Dịch vụ chấp nhận BPBK tại địa chỉ là dịch vụ mà người gửi yêu cầu DNCCDV đến chấp nhận BPBK tại địa điểm do mình đề nghị.

Dịch vụ Người gửi xin rút hoặc sửa chữa họ tên, địa chỉ nhận
  - Là dịch vụ mà người gửi có thể xin rút hoặc sửa chữa họ tên, địa chỉ nhận của BPBK nếu BPBK này chưa phát đến người nhận, hoặc chưa bị tiêu huỷ, hoặc không bị cơ quan có thẩm quyền tịch thu, hoặc không bị giữ lại theo luật lệ của nước nhận.

 Dịch vụ hoả tốc (dùng trong bưu chính Hệ 1)
  - Là dịch vụ mà BP được DNCCDV tổ chức chuyển phát ngay sau khi nhận. Trường hợp ngoài khu vực phát thì chuyển đi trong chuyến thư gần nhất.

Dịch vụ hẹn giờ
  - Là dịch vụ mà BP được DNCCDV phát đến địa chỉ nhận theo giờ hẹn.

Dịch vụ Hộp thư thuê bao
  - Khách có thể thuê hộp thư và dùng số thuê bao hộp thư để làm địa chỉ nhận Bưu phẩm, Bưu kiện, ... do người khác gởi đến cho mình. 
  - Người nhận có thể đến Bưu điện mở hộp thư để nhận bất cứ lúc nào trong giờ mở cửa của Bưu điện.