Bưu chính ủy thác

 Bưu chính uỷ thác (BCUT) là dịch vụ khách hàng thoả thuận và uỷ quyền cho Bưu điện thực hiện một phần hay toàn bộ việc chấp nhận, điều phối và chuyển phát vật phẩm hàng hoá của họ với các yêu cầu về địa điểm, phương tiện vận chuyển, thời gian giao nhận và các yêu cầu đặc biệt khác.

Các quy định chung

Nội dung hàng hoá, kích thước và cách gói bọc:
  - Bưu điện chỉ chấp nhận các loại hàng được nhà nước cho phép lưu thông trên thị trường và có đủ chứng từ quy định kèm theo.
  - Các loại hàng hoá được phân loại theo tính chất vật liệu sản xuất, kích thước chế tạo ... phù hợp với việc khai thác, vận chuyển trên các loại phương tiện do Bưu chính Việt Nam sử dụng.
  - Giới hạn về kích thước tối đa phụ thuộc vào loại phương tiện vận chuyển.

Nếu gửi theo lô: Khối lượng thực là 1 tấn hoặc 350 kg (đối với hàng nhẹ) 

Cách gói bọc : Hàng hoá gửi theo dịch vụ BCUT do người gửi tự bao gói hoặc sử dụng dịch vụ bao gói của Bưu điện với chi phí thoả thuận trên nguyên tắc gói bọc và bao bì phải phù hợp với tính chất của từng loại hàng hoá và phù hợp với phương thức vận chuyển.